Anesthesie medewerker

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
01.10.2017
Einddatum:
31.12.2017
Uren per week:
36

Anesthesie medewerker

Missie Divisie Perioperatieve Zorg en Spoedeisende Hulp
Het organiseren van de totale perioperatieve zorgketen op zodanige wijze dat er sprake is van kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en toetsbare zorg. Vanuit de kennis en vaardigheden van het specialisme anesthesiologie toetsbaar-hoogwaardige zorg leveren aan patiënten die diagnostische en therapeutische ingrepen moeten ondergaan, waarvoor sedatie, anesthesie en pijnbestrijding noodzakelijk is
 patiënten bij wie de vitale functies zijn bedreigd patiënten met chronische pijn.
Vernieuwing: de DP&S beschouwt haar missie pas dan als geslaagd wanneer de in het UMC ontwikkelde werkwijzen of therapieën elders (nationaal of internationaal) navolging vinden. De zorg aan patiënten op de gekozen geselecteerde terreinen dient goed getoetst te worden volgens de criteria van evidence-based medicin.


Doel van de afdeling
Het leveren van een kwalitatief hoog niveau van patiëntenzorg door het bewerkstelligen van een goede samenwerking met alle bij de afdeling betrokken disciplines.
Doel van de functie
De anesthesie medewerker/ster is binnen een team met de anesthesioloog verantwoordelijk voor het verstrekken van pre-, per- en post operatieve anesthesie logische zorg conform de normen gesteld binnen de richtlijnen van de N.V.A.M en de N.V.A.

Resultaatgebieden
Vaktechnische zorg/Patiëntenzorg
Eindresultaat
Tijdens de pre-, per- en post operatieve periode waarborgen van een optimale zorg van de patiënt m.b.t. zijn / haar welzijn en veiligheid.


Kernactiviteiten:
1. Het tijdens de pré - per en post operatieve periode bewaken van de vitale functies van dé patiënt en het zelfstandig continueren van de anesthesie logische zorg bij afwezigheid van de anesthesioloog.
2. Het zelfstandig uitvoeren van alle medisch voorbehouden handelingen, specifiek behorende bij de anesthesie verpleegkundige. Conform de richtlijnen in de Wet BIG en als zodanig vastgelegd, getoetst en geaccordeerd door de medische staf anesthesiologie en de Raad van bestuur UMC te Utrecht (kenmerk KA/jp99/19.609).
3. Is mede verantwoordelijk voor het beschermen van de privacy, en zorgdragen voor geestelijk c.q. lichamelijk welzijn van de patiënt, en zijn / haar begeleiders gedurende het gehele anesthesie logische zorgproces, zoals hierboven beschreven in het eindresultaat.
4. Evaluatie en intercollegiale toetsing van het zorgproces.


Beoordelingscriteria
• Ad 1. Is in staat om zelfstandig de vitale functies van de patiënt te bewaken.
• Ad 2. Is in staat om zelfstandig alle voorbehouden behandelingen zoals vermeld in de wet BIG uit te voeren.
• Ad 3. Is in staat de privacy van de patiënt en zijn begeleiders te waarborgen, hierbij is de tevredenheid van de patiënt het criterium.
• Ad 4. Bezit de kennis en vaardigheden om als volwaardig lid van het multidisciplinaire pijnteam te kunnen functioneren.
• Ad 5. Geeft en vraagt feedback.
• Ad 6. Bezit kennis en vaardigheden van de reanimatie technieken en kan deze naar behoren toepassen.


Logistiek en Beheer
Eindresultaat
 De anesthesie medewerker/ster is verantwoordelijk voor de organisatie (volgens de hiervoor geldende normen) van de locatie waar anesthesie logische zorg verleend wordt.


Kernactiviteiten:
 1. De anesthesie medewerker/ster is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en functioneren van apparatuur, verbruiksmaterialen, medicatie, operatiekamerinventaris en instrumentarium, onder andere aan de hand van de checklist/werkinstructie.
2. De anesthesie medewerker/ster is in staat om aan de hand van de pre-operatieve screening formulieren, in overleg met de anesthesioloog, de juiste benodigdheden voor een patiëntgerichte  anesthesie klaar te zetten.  
3. De anesthesie medewerker/ster is mede verantwoordelijk voor een juiste verslaglegging van de anesthesie voor, tijdens en na de operatie.
4. De anesthesie medewerker/ster is pro-actief in kostenbeheersing.
 5. De anesthesie medewerker/ster is verantwoordelijk voor het beheer en op correcte wijze afhandelen van opiaten.
6. De anesthesie medewerker/ster heeft een signalerende functie t.a.v. knelpunten in het magazijn en kan deze oplossen zonder tussenkomst van directe leidinggevende. Op de locatie WKZ behoort tevens het verzorgen van aangeleverde goederen, waaronder de apotheek tot zijn / haar-taak.


Beoordelingscriteria:
• Ad 1. Veiligheid voor de patiënt door een juist gebruik van de richtlijnen.
• Ad 2. Geen klachten van de anesthesiologen.
• Ad 3. Aanwezig zijn van een schriftelijke verslaglegging van elke ingreep welke heeft plaats gevonden, volgens de richtlijnen van betreffende afdeling.  
• Ad 4. Er vindt geen verkwisting van materialen, medicatie en anderszins plaats.
• Ad 5. De opiaten zijn op de juiste wijze afgetekend en aangevuld.
• Ad 6. Signaleert knelpunten en onderneemt hierop op doeltreffende wijze actie.
• Ad 7. De magazijnvoorraad is toereikend.


Innovatie en opleiding
Eindresultaat
De anesthesie medewerker/ster beschikt over voldoende vakkennis, is in staat deze kennis over te dragen en is actief ten aanzien van kwaliteitsverbetering.


Kernactiviteiten:
 1. De anesthesie medewerker/ster houdt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het vak gebied.
2. De anesthesie medewerker/ster participeert in scholing en / of bijscholing.
3. De anesthesie medewerker/ster is actief ten aanzien van kwaliteit verbetering.


Beoordelingscriteria:
• Ad 1. Kent de nieuwe procedures en handelt daarnaar.
• Ad 2. Is betrokken bij de opleiding van: nieuwe collegae, leerlingen en arts-assistenten.
• Ad 3. De anesthesie medewerker/ster beoordeelt wijzigingen binnen het vakgebied op de consequenties voor de praktijk van werkuitvoering. Participeert in onderzoek, doet voorstellen of neemt deel aan projecten om de kwaliteit op de afdeling te verbeteren.


Samenwerking / Afstemming 
Eindresultaat
De anesthesie medewerker/ster is in staat om, voor het goed uitoefenen van zijn/haar beroep, op een adequate manier contacten te onderhouden met andere disciplines.


Kernactiviteiten:
1. De anesthesie medewerker/ster stemt het dagelijkse programma af met de anesthesist, chirurg, recovery, OK assistenten, planningsfunctionaris en leidinggevende.
2. De anesthesie medewerker/ster is in staat om, in geval van acute storingen aan apparatuur, dusdanig te improviseren dat de storing op een snelle en adequate manier verholpen wordt. Hij onderhoudt hiervoor contact met diverse instanties zonder tussenkomst van een direct leidinggevende.
3. Onderhoudt contact in voorkomende gevallen met medewerkers van verpleegafdelingen, IC, SEH, en met faciliterende afdelingen, zoals röntgen, brachy-therapie, CSA, bloedbank en laboratorium.


Speelruimte:
Werkt binnen de kaders van het twee - tafel systeem (1 anesthesioloog voor twee operatiekamers), bewaakt en observeert de patiënt en interpreteert, analyseert en registreert met behulp van meters, parameters en eigen klinisch inzicht de toestand van de patiënt. Volgt het chirurgisch verloop van de ingreep in verband met consequenties voor de anesthesie en anticipeert hierop. De door procedures en richtlijnen ingekaderde werkzaamheden vinden al dan niet in aanwezigheid van de anesthesioloog plaats en worden met eigen beslissingsbevoegdheid uitgevoerd. Bij onzorgvuldig of nalatig handelen bestaat er een gerede kans op ernstig - soms levensbedreigend - letsel aan de patiënt en of grote materiële schade aan apparatuur. Verricht zelfstandig medisch voorbehouden handelingen, specifiek behorende bij de anesthesiemedewerker / verpleegkundige. Conform de richtlijnen in de Wet BIG en als zodanig vastgelegd, getoetst en geaccordeerd door de medische staf anesthesiologie en de Raad van bestuur UMC te Utrecht, (kenmerk KA/jp99/19.609).

Functie-eisen:

 • Opleiding HBO werk- en denkniveau;
 • Opleiding en ervaring in het betreffende vakgebied (NZF diploma);
 • Verpleegkundigen dienen geregistreerd te zijn in het BIG register.

Ervaring/Vaardigheden

 • Goed kunnen werken in teamverband;
 • Handelend kunnen optreden in acute situaties;
 • Heeft een communicatieve houding;
 • Kunnen omgaan met emotioneel moeilijke situaties;
 • Zelfstandig beslissingen kunnen nemen bij afwezigheid van de leiding;
 • Heeft een groot vermogen tot probleemanalyse.

Gedragscriteria

 • Klantvriendelijkheid;
 • Samenwerking;
 • Sensitiviteit;
 • Flexibiliteit;
 • Inzet;
 • Initiatief;
 • Zelfreflectie;
 • Besluitvaardigheid;
 • Nauwkeurigheid;
 • Stressbestendigheid;
 • Professionele houding.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten
Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
01.10.2017
Einddatum:
31.12.2017
Uren per week:
24

Doel van de opdracht
De anesthesie medewerker(st)er is binnen een team met de anesthesioloog verantwoordelijk voor het verstrekken van pre-, per- en post operatieve anesthesielogische zorg, conform de normen gesteld binnen de richtlijnen van de N.V.A.M en de N.V.A.

Resultaat​
 • Tijdens de pre-, per- en post operatieve periode waarborgen van een optimale zorg van de patiënt met betrekking tot zijn / haar welzijn en veiligheid.
 • De anesthesie medewerker/ster is verantwoordelijk voor de organisatie (volgens de hiervoor geldende normen) van de locatie waar anesthesielogische zorg verleend wordt.
 • De anesthesie medewerker/ster beschikt over voldoende vakkennis, is in staat deze kennis over te dragen en is actief ten aanzien van kwaliteitsverbetering.
 • De anesthesie medewerker/ster is in staat om, voor het goed uitoefenen van zijn/haar beroep, op een adequate manier contacten te onderhouden met andere disciplines.
Speelruimte
Werkt binnen de kaders van het twee - tafel systeem (1 anesthesioloog voor twee operatiekamers), bewaakt en observeert de patiënt en interpreteert, analyseert en registreert met behulp van meters, parameters en eigen klinisch inzicht de toestand van de patiënt. Volgt het chirurgisch verloop van de ingreep in verband met consequenties voor de anesthesie en anticipeert hierop. De door procedures en richtlijnen ingekaderde werkzaamheden vinden al dan niet in aanwezigheid van de" anesthesioloog plaats en worden met eigen beslissingsbevoegdheid uitgevoerd. Bij onzorgvuldig of nalatig handelen bestaat er een gerede kans op ernstig - soms levensbedreigend - letsel aan de patiënt en of grote materiële schade aan apparatuur.
Verricht zelfstandig medisch voorbehouden handelingen, specifiek behorende bij de anesthesiemedewerker / verpleegkundige. Conform de richtlijnen in de Wet BIG en als zodanig vastgelegd, getoetst en geaccordeerd door de medische staf anesthesiologie en de Raad van bestuur UMC te Utrecht, (kenmerk KA/jp99/19.609).

Eisen
 • Opleiding HBO werk- en denkniveau.
 • Opleiding en ervaring in het betreffende vakgebied (NZF diploma).
 • Verpleegkundigen dienen geregistreerd te zijn in het BIG register.
Vaardigheden
 • Goed kunnen werken in teamverband.
 • Handelend kunnen optreden in acute situaties.
 • Heeft een communicatieve houding.
 • Kunnen omgaan met emotioneel moeilijke situaties.
 • Zelfstandig beslissingen kunnen nemen bij afwezigheid van de leiding.
 • Heeft een groot vermogen tot probleemanalyse

Gedragscriteria
 • Klantvriendelijkheid.
 • Samenwerking.
 • Sensitiviteit.
 • Flexibiliteit.
 • Inzet.
 • Initiatief.
 • Zelfreflectie.
 • Besluitvaardigheid.
 • Nauwkeurigheid.
 • Stressbestendigheid.
 • Professionele houding.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten