IC Verpleegkundige - september 2018

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
01.09.2018
Einddatum:
31.03.2019
Uren per week:
36

IC Verpleegkundige
 
Doelstelling van de functie: 
• Het coördineren en uitvoeren van het totale verpleegkundig zorgproces van de intensive care patiënt om binnen de kaders van het patiëntenzorgbeleid en het medisch behandelplan te komen tot een verpleegkundig intensive care proces (CBO level 3). Waarbij wordt bevorderd dat de patiënt met een dreigende of aanwezige ernstige stoornis van één of meerdere vitale functies zo snel mogelijk de zorg en bewaking ontvangt die zijn of haar situatie vereist.
 
Resultaatgebieden: 
1. HOOG COMPLEX VERPLEEGKUNDIG ZORGPROCES
-  Planning verpleegkundig zorgproces
- Uitvoering verpleegkundig zorgproces
- Evaluatie uitvoering verpleegkundig zorgproces
2. COÖRDINATIE VAN HET ZORGPROCES 
3. KWALITEITSZORG 
4. BEGELEIDEN LEERPROCES STUDENTEN/STAGIAIRS/MEDEWERKERS
 
HOOG COMPLEX VERPLEEGKUNDIG INTENSIVE CARE ZORGPROCES (gelijk aan senior IC-verpleegkundige)
Planning verpleegkundig intensive care zorgproces:
 Inventariseren en vastleggen van alle relevante gegevens van de patiënt (diagnose, opname-indicatie, persoonlijke gegevens) om op basis van diens zorgbehoefte, het medisch behandelplan, protocollen, procedures, standaarden en professionele deskundigheid, te komen tot een planning van de hoog complexe/acute verpleegkundige zorg waarin probleem, doel, activiteiten en evaluatiemomenten zijn opgenomen.
 
Activiteiten:

 • bundelt relevante, beschikbare informatie
 • voert gesprekken met de patiënt (en/of familie/naasten) teneinde relevante informatie te verzamelen
 • observeert de patiënt teneinde relevante informatie te verzamelen
 • voert gesprekken met de patiënt (en/of familie/naasten) teneinde het voorgestelde verpleegplan te bespreken
 • stelt een verpleegplan (bestaand uit problemen, doelen en acties) op dat past bij de zorgvraag van de patiënt
 • neemt deel aan het multidisciplinair overleg
 • zorgt voor de aansluiting verpleegkundige zorg op pre- en post IC fase en integratie met andere disciplines, evenzo bij overplaatsing naar een andere afdeling

Uitvoering verpleegkundig zorgproces
Uitvoeren van de hoogcomplexe/acute verpleegkundige zorg op basis van het opgestelde verpleegplan zodanig dat de patiënt de verpleegkundige zorg krijgt die leidt tot realisatie van de behandel- en verpleegdoelen.
Activiteiten:

 • op behoefte afgestemde voorlichting geven aan de patiënt, en/of familie/naasten
 • geven van instructie en/of educatie aan patiënt en/of aan familie/naasten
 • uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en interventies, ook wanneer geen standaardprocedures voorhanden zijn
 • ondersteunen bij, en zo nodig overnemen van lichamelijke verzorging
 • bewaken, ondersteunen en zonodig zelfstandig overnemen van vitale functies
 • zelfstandig ingrijpen bij acute situaties
 • verzamelen en interpreteren van gegevens (o.a. vitale functies) op basis van laboratoriumwaarden en lichamelijk onderzoek, met name met betrekking tot ademhaling en circulatie, en middels klinische observaties en mbv specialistische medische apparatuur
 • toedienen van bijzondere medicatie, waarbij er een verhoogd risico is op ernstige bijwerkingen/ complicaties
 • bieden van psychosociale zorg aan patiënt en familie tijdens het acute of chronische ziekteproces, de stervensfase of donorprocedure.
 • verlenen van consulten met betrekking tot het primaire proces

Evaluatie uitvoering verpleegkundig zorgproces 
Continu afstemmen van de kwaliteit en de effectiviteit van de geleverde hoogcomplexe/acute intensive care zorg met de individuele patiënt en andere zorgverleners op basis van de realisatie van de individuele behandel- en ver- pleegdoelen om tot systematische vastlegging van gegevens te komen die bijstelling van het bestaande zorgproces mogelijk maakt.
Activiteiten:

 • zorgen voor systematische rapportage
 • gesprekken voeren met de patiënt (en zo nodig met familie/naasten) over de voortgang en eventuele knelpunten in de zorgverlening
 • observeren van de patiënt teneinde relevante informatie te verzamelen
 • zo nodig bijstellen van het verpleegplan (na afstemming met andere disciplines, de patiënt en zo nodig familie/naasten en met input van collega's)

COÖRDINATIE VAN HET ZORGPROCES (gelijk aan senior IC-verpIeegkundige) 
Het coördineren en organiseren van de uitvoering van het totale intensive care zorgproces van eigen patiënten. In samenwerking met alle betrokken disciplines teneinde, uitgaande van de behandel- en verpleegdoelen, de patiënt een afgestemd en geïntegreerd aanbod aan zorg en behandeling te geven binnen de daartoe gestelde tijd.
Activiteiten:

 • per dienst het eigen werk, voortkomend uit het verpleegplan, plannen en uitvoeren in afstemming met andere (senior) IC-verpleegkundigen en andere disciplines.
 • informeren van de eindverantwoordelijke persoon voor de coördinatie van de totale patiëntenzorg op de afdeling over de voortgang van de zorgtaken
 • adhoc zaken mbt medisch of paramedisch beleid tijdens de dienst bespreken met betreffende professional
 • deelnemen aan besprekingen over de verpleegkundige, individuele patiëntenzorg
 • afstemmen van de uitvoering van de zorgactiviteiten met andere zorgverleners
 • initiëren en deelnemen aan multidisciplinaire besprekingen over individuele patiëntenzorg
 • het werken als eindverantwoordelijke in de dienst: o.a. het plannen van acute opnamen i.o.m. dienstdoende arts en (korte termijn) dienstlijstproblemen oplossen.
 • zonodig participatie in het reanimatieteam

KWALITEITSZORG (afwijkend van de senior-IC verpleegkundige) 
Afhankelijk van de context en behoefte van de afdeling zal de verpleegkundige een bijdrage leveren de ontwikkeling van niet-patient gebonden domeinen zoals kwaliteitszorg, protocollering, vakontwikkeling, onderzoek etc.
Het gaat hierbij om het signaleren van de knelpunten en met leidinggevende bespreken van de gewenste situatie en het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de gewenste situatie.
Activiteiten:

 • signaleren en melden van knelpunten in de zorgverlening
 • actieve deelname aan (team)besprekingen of de afdelingsgebonden kwaliteitsgroep, dit o.a. door het inbrengen van voorstellen tot verbetering.
 • een bijdrage leveren aan en zich op de hoogte stellen van (de ontwikkeling van-) nieuwe protocollen, werkwijzen en behandel- en verzorgingsmethoden.
 • mee uitvoeren van verbeteringen in de praktijk
 • een bijdrage leveren aan de praktische uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.
 • signaleren en melden van fouten en bijna fouten

Bevoegdheden

 • De IC-verpleegkundige werkt binnen een complexe situatie, waarbij een strikte scheiding in medische en verpleegkundige verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet in alle situaties uitvoerbaar blijkt.
 • Binnen het spanningsveld van het bovenstaande wordt van de IC-verpleegkundige verwacht dat zij handelt volgens voorgeschreven medische- en verpleegkundige richtlijnen/protocollen, waarbij zij tevens verantwoordelijk is de risico's voor de patiënt te minimaliseren. Daarbij treedt zij bij acute vitale functiestoornissen regelmatig zelfstandig handelend en domein overschrijdend op naar het medische domein.

Betrekkingen

 • De IC-verpleegkundige heeft contacten met patiënten diens naasten/relaties, collega verpleegkundigen en andere hulpverleners met betrekking tot de uitvoering van het primaire proces en werkt samen met functionarissen uit de medische- en paramedische disciplines al dan niet in opleiding.
 • De  IC-verpleegkundige heeft overleg met vakgenoten, opleiders, onderzoekers en beleidsmedewerkers ten behoeve van het optimaliseren van de patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Funtie-eisen :

 • Verpleegkundige Vervolgopleiding Intensive Care (ICV, ICN of ICK)
 • MBO denk- en werkniveau

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten