Kinderverpleegkundige zonder regiefunctie

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
31.07.2017
Einddatum:
30.11.2017
Uren per week:
36

Functiebenaming
Kinderverpleegkundige zonder regiefunctie, in de nachtdienst.
 
Plaats in de organisatie
Raad van Bestuur
Manager Zorg
Hoofd zorgeenheid
Teamleider
Kinderverpleegkundige
 
Missie DDD
Het verrichten van taken op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek voor door de binnen de divisie werkzame specialisten.
 
Doel van de afdeling
Middels multidisciplinaire samenwerking en in samenspraak met ouders wordt aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 – 18 jaar 24 uurs zorg geleverd rondom het stamceltransplantatieproces. Zowel op lichamelijk, psychisch als sociaal vlak. Onderwijs en onderzoek zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Richtinggevend is het ouderparticipatiebeleid, de ziekenhuisbrede visie op zorg en de centrale waarden binnen het UMC.
 
Doel van de functie
Het coördineren en uitvoeren van het verpleegkundige zorgproces in de nachtdienst, van het kind in zijn omgeving, binnen een context waarbij complexe zorg een substantieel deel uitmaakt van het zorgproces. Dit alles binnen de kaders van de afdelings- c.q. divisiedoelstellingen en het medisch behandelplan om te komen tot een verpleegkundig zorgproces dat bevordert dat de patiënt zo snel en effectief mogelijk de zorg ontvangt die zijn of haar situatie vereist.
 
Resultaatgebieden

Resultaatgebied 1: Verpleegkundige zorgproces
 
Eindresultaat a:
Planning verpleegkundig zorgproces o.b.v. relevante gegevens zoals zorgbehoefte, medisch plan, ontwikkelingsniveau kind, informatie ouders, protocollen/procedures/standaarden.
 
Kernactiviteiten
· Dossiervoering (anamnese, verpleegproblemen, doelen, acties, rapportage, planning langere termijn);
· Draagt zorg voor een correcte overdracht;
· Betrokkenheid van patiënttoewijzing;
· Draagt zorg voor het houden van patiëntbespreking;
· Deelnemen aan oudergesprekken;
· Verantwoordelijk voor verslaglegging van patiëntbesprekingen en oudergesprekken conform afspraak.
 
Eindresultaat b:
Uitvoering verpleegkundig zorgproces op basis van opgesteld verpleegplan.
 
Kernactiviteiten:
· Actieve rol in observatie patiënt en rapportage van bevindingen in het dossier;
· Interpretatie verschillende uitslagen en naar aanleiding daarvan actieve rol in vervolgacties;
· Instrumenteel technische vaardigheden en medicatietoediening;
· Geven van voorlichting, ondersteuning in de verzorging, instructie aan kind en ouders;
· Begeleiden van kind en ouders in een voor hen onbekende omgeving rondom (ernstig) ziek zijn, onduidelijkheden t.a.v. prognose en mogelijk overlijden;
· Systematische (probleemgestuurde) rapportage en evaluatie van verpleegproblemen en verslaglegging naar aanleiding hiervan.

Eindresultaat e:
Organiseren van werkzaamheden van meerdere toegewezen patiënten.
 
Kernactiviteiten
· Prioriteiten kunnen stellen in de werkzaamheden;
· Tijdig signaleren van coördinatieproblemen en hierin actie nemen.
 
Resultaatgebied 2: Kwaliteitszorg
 
Eindresultaat a:
Handhaven en verbeteren van kwaliteit verpleegkundige zorg.
 
Kernactiviteiten:
· Signaleren van mogelijkheden tot verbetering, knelpunten rondom de kwaliteit van de verpleegkundige zorg op het niveau van de individuele patiënt, patiëntgroepen en evt. afdelingsorganisatie;
· Bijdrage aan het ontwikkelen van protocollen en nieuwe werkwijzen;
· Kan urgentie bepalen (in evenwicht met kwaliteit) waarmee actie wordt ondernomen op problemen.

Eindresultaat b:
Leveren van een bijdrage aan verpleegkundig en integraal onderzoek.
 
Kernactiviteiten:
· Bijdrage implementatie en verloop uitvoering van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

Contacten
Intern: als lid van een multidisciplinair team, met medici, paramedici, verpleegkundigen en medewerkers van andere disciplines binnen het UMC.
Extern: met artsen van instellingen, huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, ouders, verzorgenden en vertegenwoordigers van opleidingsscholen, apotheek, industrie, kinderbescherming en thuiszorginstellingen.
 
Functie-eisen
Opleiding
  • Algemeen verpleegkundige opleiding (MBO of HBO);
  • Specialistische vervolgopleiding Kinderverpleegkundige.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten