Operatieassistent

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
06.02.2019
Einddatum:
31.12.2019
Maximaal tarief:
€ 1.00
Uren per week:
24

Operatie- assistant
Plaats in de organisatie:
 Functionaris resorteert onder de:

 • Manager Zorg
 • Locatiemanager
 • Team-leider

Missie Divisie Perioperatieve Zorg en Spoedeisende Hulp

 • Het organiseren van de totale perioperatieve zorgketen op zodanige wijze dat er sprake is van kwalitatief hoogwaardige, doelmatige én toetsbare zorg.
 • Vanuit de kennis en vaardigheden van het specialisme anesthesiologie toetsbaar hoogwaardige zorg leveren aan:
 • patiënten die diagnostische en therapeutische ingrepen moeten ondergaan, waarvoor sedatie, anesthesie en pijnbestrijding noodzakelijk is
 • patiënten bij wie de vitale functies zijn bedreigd
 • patiënten met chronische pijn , .
 •  Vernieuwing: DPAP beschouwt haar missie pas dan als geslaagd wanneer de in het UMC ontwikkelde werkwijzen of therapieën elders (nationaal of internationaal) navolging vinden. De zorg aan patiënten op de gekozen geselecteerde terreinen dient goed getoetst te worden volgens de criteria van evidence-based medicine.

Doel van de afdeling:
Het leveren van een kwalitatief hoog niveau van patiëntenzorg dóór het bewerkstelligen van een goed samenwerking met alle bij de afdeling betrokken disciplines
Doel van de functie:
De operatie-assistent is verantwoordelijk voorde uitvoering van haar/zijn deel van de patiëntenzorg en vaktechnische zorg waarbij kwaliteit' veiligheid en steriliteit gewaarborgd worden.
Vaktechnische zorg/ Patiëntenzorg. 
Eindresultaat: 
De operatieassistent(e) is in staat, vanuit een eigen beroepsinhoudelijke verantwoordelijkheid, de behandelend arts en andere leden van het operatieteam op een professionele wijze te ondersteunen teneinde het operatieproces te bewaken en te optimaliseren. Hierbij dient rekening gehouden te worden, met de belangen van de patient.
Kernactiviteiten.
1. Instrumenteren tijdens electieve en acute situaties. 
- Kent de chirurgische procedures en stelt -door te anticiperen- de operateur in staat de procedure uit te voeren.
- Beschikt over het juiste instrumentarium, apparatuur en hulpmiddelen. Is in staat efficiënt te anticiperen op situaties wat resulteert in een onbelemmerd verloop van de operatie.
- Waarborgt de steriliteit van de steriele benodigdheden.
- Telt instrumentarium en gazen volgens protocol waardoor deze niet achterblijven in de patiënt.
- Volgens protocol opvangen en verzorgen van preparaten en de daarbij behorende formulieren.
-Tevredenheid van de specialisten, leidinggevenden en collegae.
2. Assisteren tijdens electieve en acute situaties. 
- Kent de chirurgische: procedures en stelt -door te anticiperen- de opérateur in staat de procédure uit té voeren.
- De opdracht van de specialist wordt uitgevoerd.
- Waarborgt de steriliteit en de steriele benodigdheden.
- Tevredenheid van de specialisten, leidinggevenden en collegae.
3. Omlopen tijdens electieve en acute situaties. 
- Kent de chirurgische procedures en stelt-door te anticiperen- de operateur in staat de procedure uitte voeren.
- Beschikt over het juiste instrumentarium, apparatuur en hulpmiddelen. Is in staat efficiënt te anticiperen op situaties wat resulteert in een onbelemmerd verloop van de operatie.
- Volgens protocol toepassen en bedienen van apparatuur
- Is als eerste verantwoordelijk voor de steriliteit van alle steriele benodigdheden.
- Volgens protocol opvangen en verzorgen van preparaten en de daarbij behorende formulieren.
- Telt instrumentarium en gazen volgens protocol waardoor déze niet achterblijven in de patiënt en neemt zonodig zelfstandig actie. - Draagt zorg voor de administratie behorende bij het operatieproces.
- Informeert en begeleidt gasten op OK.
-Tevredenheid van de specialisten, leidinggevenden en collegae.
4. Het verrichten van medische handelingen onder toezicht van de specialist. 
-Ontvangt opdrachten van de behandelaar en bepaalt de geprotocolleerde aanpak en past bij afwijkende opdrachten zelfstandig modificaties van het protocol toe. . .
5. Is verantwoordelijk voor beschikbaarheid en functioneren van instrumentarium, apparatuur, verbruiksmaterialen/ implantaten en ok-inventaris. 
- Controleert zelfstandig aanwezigheid en functioneren. Onderneemt actie indien nodig.
6. Draagt mede zorg voor het positioneren van de patiënt onder algehele/regionale/lokale anesthesie volgens protocol. 
- Zorgt ervoor dat er geen letsel bij de patiënt t.g.v. een onjuiste positionering optreed.
7. Behartigt de belangen van de patiënt pré, per en postoperatief. 
- Waarborgt de privacy van de patiënt en neemt initiatieven, indien de belangen van de patiënt geschaad worden.
8. Mede verantwoordelijk voor opleiding en onderwijs op de afdeling. 
- Het creëren van een veilige leeromgeving voor de opleiding tot ok-assistent en omloopmedewerker alsmede het begeleiden van dè leerling.
- Stagebegeleiding van externe disciplines
9. Zelfstandig beslissingen nemen bij afwezigheid van de leidinggevenden. 
-Bewaakt de voortgang van het operatieprogramma en neemt zonodig zelfstandig beslissingen bij stagnatie hiervan.
- Zorgt voor een verantwoorde verdeling tijdens onverwachte situaties.
- Overlegt met de chirurgen en andere disciplines over tijdstip en volgorde van het spoedaanbod.
Patiëntenbegeleiding. 
Eindresultaat: 
De operatieassistent is verantwoordelijk voor de begeleiding van de patiënten en/of begeleiders.
Kernactiviteiten:
1.Begeleiden en bewaken van de patiënt onder locale anesthesie.
- De patiënt pp de juiste wijze zó volledig mogelijk informeren over het verloop van het pre, per -en postoperatieve: proces. - " - Het zelfstandig bewaken en adequaat handelen bij veranderingen in de fysieke toestand van de patiënt
2. Ondersteunen van de patiënt bij angsten en spanningen.
- Anticiperen op de gemoedstoestand van de patiënt. - Verzorgt de psychosociale begeleiding van de patiënt tijdens de behandeling.
3. Begeleiden van ouders/ begeleiders van patiënten.
 - De ouders/begeleiders op de juiste wijze zo volledig mogelijk informeren over het verloop van het pre, pér -en postoperatieve procès.
Innovatie:
Eindresultaat:
De operatieassistent(e) beschikt over brede algemene kennis, kent het afdelingsbeleid en is actief ten aanzien van kwaliteitsverbetering.
Kernactiviteiten:
1.Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. 
- Kent de nieuwe procedures en handelt daarnaar.
2. Op de hoogte blijven van afdelingsbeleid en bijdragen aan de uitvoering/ ontwikkeling ervan.
-Levert een actieve bijdrage aan werk- en andere afdelingsoverleggen.
3. Scholing/ bijscholing. 
-Volgt scholing en bijscholing. Draagt nieuw verworven kennis over aan collegae.
4. Kwaliteitsverbetering. 
-Doet voorstellen of neemt deel aan projecten om de kwaliteit op de afdeling te verbeteren.
- Maakt protocollen tbv de uitvoering van werkzaamheden.
Speelruimte

 •  Het op zelfstandige wijze uitvoeren vän de noodzakelijke en voorgeschreven procedureel vastgelegde handelingen.
 • Het zelfstandig begeleiden en bewaken van een patiënt die m.b.v. lokale anesthesie wordt behandelend
 • Het op zelfstandige wijze anticiperen en improviseren bij gewijzigde situaties tijdens de behandeling wat resulteert in een onbelemmerd verloop van de operatie.
 • Het op zelfstandige wijze controleren van de beschikbaarheid en functioneren van instrumentarium, apparatuur, verbruiksmaterialen/ implantaten en ok-inventaris .
 • Zelfstandig beslissingen nemen bij afwezigheid van de leidinggevenden.
 •  Introduceert zelfstandig nieuwe procedures.

Contacten
-Patiënt : toelichten van de verpleegkundige handelingen met als doel een optimale begeleiding van de patiënt te bewerkstelligen.
-Collegae operatie-assistenten : Overdracht met als doel een efficiënte en optimale patiëntenzorg te bewerkstelligen Waarbij complicaties voorkomen worden.
- Medici : Assistentie bij medische handelingen met als doel het realiseren van een optimale medische behandeling waarbij medische complicaties voorkomen worden. Het ontvangen van relevante verpleegkundige en medische informatie met als doel door een juiste en volledige informatieoverdracht een efficiënte en optimale patiëntenzorg te waarborgen waarbij complicaties voorkomen worden.
- Collegae van andere disciplines( anesthesie, perfusie, recovery etc.) : Overdracht / informatie met als doel een efficiënte en optimale patiëntenzorg te bewerkstelligen waarbij complicaties voorkómen worden.
- Faciterende afdelingen (radiologie, medisch fotograaf, pathologie etc.) Overdracht/ informatie met als doel een efficiënte en optimale patiëntenzorg te bewerkstelligen waarbij complicaties voorkomen worden.
-  Faciliterende afdelingen (niet medisch) : Informatie over instrumentarium, apparatuur en verbruiksartikelen met als doel innovatie, kwaliteitsverbetering en budgetbeheersing te bewerkstelligen. - Vertegenwoordigers firma's: Informatie over instrumentarium, apparatuur en verbruiksartikelen met als doel innovatie, kwaliteitsverbetering en budgetbeheersing te bewerkstelligen
-Leerlingen/stagaires: Het aanleren van praktische vaardigheden met als doel de opleiding tot een goed eindresultaat te brengen. - Collega's/vakgenoten: Het uitwisselen van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied met als doel op de hoogte te blijven.
- Familie/begeleiders: Het op de juiste wijze zo volledig mogelijk informeren van de ouders/begeleiders over het pre- per- en postoperatieve verloop van de ingreep.
Functie-eisen: 
Opleiding: 
Diploma operatieassistent(e) NZF.
Ervaring:
 Vaardigheden
Goed kunnen werken in teamverband
Handelend kunnen optreden in acute situaties.
Kunnen omgaan met emotioneel moeilijke situaties
Zelfstandig beslissingen kunnen nemen bij afwezigheid van de leiding.
 Goede communicatieve vaardigheden
Problemen kunnen analyseren en oplossen
Kan kennis overdragen.
Gedragscriteria: 
Het functioneren van de operatieassistent(e) wordt beoordeeld op de volgende criteria:
Klantvriendelijkheid
Dienstverlenende attitude
Sensitiviteit
Flexibiliteit
Initiatief
Nauwkeurigheid
Stressbestendigheid
Inzet
Improvisatievermogen
 Teamspeler

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten