Specialistisch Laborant Echocardiografie

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
02.04.2018
Einddatum:
30.09.2018
Uren per week:
16

Functiebenaming
Specialistisch Laborant Echocardiografie

Plaats in de organisatie
· Raad van Bestuur
· Divisie Hart & Longen
· Hoofd hart-en longfunctieafdeling
· Specialistisch Laborant Echocardiografie

Missie Divisie Hart & Longen
Het aanbieden van geavanceerde en veilige patiëntenzorg, het verzorgen van een hoogwaardig
pakket aan onderwijs en opleidingen en het uitvoeren van internationaal vooraanstaand
wetenschappelijk onderzoek en het stimuleren van valorisatie op het gebied van hart en longen.

Doel van de afdeling
Het verrichten van en opleiden in diagnostische- en wetenschappelijke onderzoeken van het
hart met behulp van geavanceerde specifieke diagnostische apparatuur o.a. ECG, Ergometrie,
Holter en Echo op het gebied van directe patiënten zorg, ontwikkeling en research.

Doel van de functie
Het voorbereiden, uitvoeren, deskundig interpreteren en verslag leggen van meervoudig
echocardiografisch onderzoek bij patiënten uit diverse specialismen (cardiologie, longziekten,
hart- en vaatchirurgie, neurologie en overige specialismen).
Binnen het eigen vakgebied bijdragen en coördineren van onderzoek, behandeling,
kwaliteitszorg, zorgvernieuwing en professionalisering binnen de eigen afdeling en voor de
eigen beroepsgroep.

Resultaatgebieden
 
Resultaatgebied 1:
Diagnostisch onderzoek
 
Eindresultaat
Het zelfstandig uitvoeren van meervoudig echocardiografisch onderzoek.
Kernactiviteiten
· Voorbereiden en controleren van de echo- en registratie apparatuur en systeembeheer
server.
· Interpreteren van de onderzoeksvraag.
· Het zelfstandig uitvoeren van het aangevraagde onderzoek, hierbij rekening houdend met
de complexiteit van mogelijke congenitale afwijkingen.
· Kiezen van het juiste protocol voor de uitvoering van het onderzoek, bij afwijkende
onderzoeken in overleg met collegae en cardioloog aanpassen van het protocol.
· Bewaken van de vitale functies van de patiënt gedurende het onderzoek, signaleert
complicaties en handelt adequaat op (nood) situaties.
· Het zelfstandig uitwerken en interpreteren van het onderzoek.
· De laborant informeert, instrueert en begeleidt de patiënt voor, tijdens en na het onderzoek.
Neemt hierbij de conditie van de patiënt in acht.
· Na echo onderzoek volgt indien van toepassing advies aan de cardioloog/specialist over de
in te zetten behandeling, bij acute situaties kan de eigen interpretatie van het echo
onderzoek doorslaggevend zijn voor het welzijn en de behandeling van de patiënt. Bepaalt
hierdoor mede de besluitvorming in medische zorg.
· Uitvoeren van nazorg, daaronder inbegrepen reinigen en desinfecteren van materialen,
instrumenten en apparatuur. Signaleren van storingen. Regelt de bestelling van artikelen
specifiek ten behoeve van de echo onderzoeken.
 
Resultaatgebied 2:
Onderwijs, deskundigheidsbevordering en coaching
Eindresultaat: Ontwikkelen cq. uitvoeren van onderwijsonderdelen en inwerken en coachen
van collegae, stafleden, buitenlandse fellows, arts assistenten cardiologie, leerling hartfunctie
laboranten en stagiaires.
Kernactiviteiten
· Het controleren, ondersteunen, coachen en verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden
van de arts assistenten cardiologie gedurende hun verplichte stage van een halfjaar,
leerling Hartfunctie laboranten en stagiaires.
· Inwerken van nieuwe medewerkers, stagiaires, leerling hartfunctie laboranten en artsassistenten
cardiologie.
· Zelfstandig vervaardigen van presentatie materiaal voor onderwijs.
· Verzorgt bij- en nascholing en onderwijs op het eigen vakgebied.
· Draagt bij aan de ontwikkeling van bestaand en nieuw patiënten voorlichtingsmateriaal.
· Kennisoverdracht en vaardigheidstraining van echocardiografische apparatuur.
· Functioneert naast de cardioloog als vraagbaak voor specialisten.
Resultaatgebied 3
Research
 
Eindresultaat: Deelname aan en ontwikkeling van researchprojecten
Kernactiviteiten
· Genereert researchvragen.
· Verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek.
· Draagt bij aan de vertaling van resultaten van (wetenschappelijk)onderzoek naar de
praktijk.
· Coördineert de implementatie van de onderzoeksresultaten binnen de eigen afdeling.
 
Resultaatgebied 4:
Kwaliteitszorg
Eindresultaat: Initiëren en bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteitszorg
Kernactiviteit
· In samenwerking met de leveranciers en de cardioloog samenstellen van tests en
metingen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe apparatuur.
· Het maken van instructie protocollen voor (nieuwe) apparatuur en voor de patiënt.
· Initiëren en bijdragen aan de ontwikkeling en aanpassing van protocollen met
betrekking tot de eigen afdeling.
· Bewaken naleving standaardprocedures eigen werkeenheid.
· Op basis van praktijkervaring bijdragen aan de ontwikkeling van beleid op het eigen
vakgebied.
· Neemt deel aan overlegsituaties, werkgroepen, commissies, audits en andere activiteiten.
· Implementatie van beleid in de eigen werkeenheid.
· Evalueert het eigen beroepsmatig methodisch handelen en signaleert de eigen behoefte aan
bij-en nascholing.
· Past intercollegiale toetsing toe in de dagelijkse beroepsuitoefening.
· Bij-en nascholingen volgen en vakliteratuur lezen.
 
 
Speelruimte
· De specialistisch echocardiografisch laborant legt verantwoording af aan de cardioloog
betreffende de aanpak, het resultaat en de verslaglegging van het echocardiografisch
onderzoek.
· De specialistisch echocardiografisch laborant legt verantwoording af aan de
leidinggevende over de coördinatie van kwaliteitszorg, zorgvernieuwing en
professionalisering.
· De belangrijkste kaders worden gevormd door wetgeving, programma's voor
onderzoek/behandeling, procedures en voorschriften met betrekking tot handelingen,
instructies van de behandelaar en richtlijnen voor de kwaliteitszorg.
· De specialistisch echocardiografisch laborant neemt beslissingen bij het interpreteren
van onderzoeksvragen, over de wijze van benaderen van patiënten, bij het voorbereiden
en uitvoeren van onderzoeken (doet voorstellen voor wijziging binnen het onderzoek).
· De specialistisch echocardiografisch laborant neemt beslissingen over de kwaliteit van
de resultaten, over de uitvoering van kwaliteitsbewaking en over de professionalisering
binnen de eigen afdeling.
· De specialistisch echocardiografisch laborant neemt beslissingen over de inhoud van eigen
bijdragen aan kwaliteitszorg, onderzoek en onderwijs voor de eigen afdeling.

Contacten
· Met cardiologen/specialisten om werkafspraken te maken over onderzoek.
· Met cardiologen/specialisten (in- en extern) om het verloop van het onderzoek en
behandeling te bespreken of om de resultaten van eigen onderzoek toe te lichten.
· Met patiënten om hen te informeren over het verloop van onderzoek en te instrueren
gedurende het onderzoek.
· Met patiënten en hun relaties om hen te begeleiden.
· Met collegae, stafleden, buitenlandse fellows, arts assistenten cardiologie, leerling
hartfunctie laboranten en stagiaires om hen instructies te geven en te begeleiden.
· Met vakgenoten om ontwikkelingen uit te wisselen en af te stemmen over standaarden en
dergelijke.
· Met de technische dienst om storingen aan apparatuur te melden.
· Met leveranciers over apparatuur en materialen om storingen te melden/ specificaties
door te geven.

Functie-eisen
Bereid en in staat zijn te werken vanuit de kernwaarden van het UMC Utrecht:
- Betrokken en gedreven
- Creatief en innovatief;
- Verantwoordelijkheid nemen en geven;
- Samenwerken.
 
Opleiding
· HBO werk en denkniveau
· Opleiding tot Echocardiografisch laborant (Post HBO opleiding)
· Vakinhoudelijke bij-en nascholing
 
Kennis
· Van de Engelse taal in woord en geschrift is vereist.
· Van het eigen werkterrein.
· Van methoden, technieken en ontwikkelingen van het vakgebied.
· Van de noviteiten op het vakgebied.
· Van protocollen , procedures en voorschriften.
· Van de organisatie van de afdeling en het ziekenhuis.
· Van de wet- en regelgeving.
 
Ervaring
· 3 jaar werkervaring binnen een gespecialiseerde afdeling
Vaardigheden
· In het verzamelen en interpreteren van gegevens rond vitale functies.
· In het bedienen van specifieke geavanceerde diagnostische apparatuur.
· Zelfstandigheid op eigen competentie gebied.
· Zorgvuldigheid.
· Open en communicatief.
· Begeleiding en coaching.
· Klantvriendelijk.
· Didactische vaardigheden.
· Innovatief.
 
Gedragscriteria
· Empatisch vermogen.
· Initiatiefrijk.
· Collegialiteit.
· Probleemoplossend vermogen.
· Leergierig.
· Samenwerking met diverse disciplines en onderling.
Verzwarende functieomstandigheden
· Zware fysieke belasting treedt op door de eenzijdige onnatuurlijke houding, met
belasting van rug, nek en pols tijdens het onderzoek.
· Fysieke belasting door langdurig en continue monitoren van het echocardiografisch
beeldscherm.
· Zware psychische belasting door confrontatie met mènselijk leed en risico van
besmetting evenals onregelmatige werkbelasting.
· Bezwarende werkomstandigheden vinden plaats doordat in een inpandige, schaars
verlichte ruimte gewerkt moet worden

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten